Вчера разглеждах намаленията в GOG и най-после си взех Myst III: Exile. Това е компютърна игра от 2001 година, от типа, които известно време в България може би погрешно се наричаха „куестове”. В действителност е Adventure, Puzzle и FPP (First Person Perspective), или — First Person Perspective Adventure Puzzler. За нея няма да говоря, защото вместо това покрай мистовете винаги се сещам за Роро и култовото му предаване от края на 90-те и началото на 2000-те. „Мист”:

И защото този път нещо ме накара да погледна какво е останало след Роро, който, както вероятно сте чули, или ако дори не…

Petar Toushkov

Writer, literary translator, editor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store